تعبیر خواب جن - دیدن جن و پری در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش ساری فان، تعبیر خواب جن و پری تفاسیر گوناگونی داشته که بسته به وضعیتی که خواب بیننده جن یا پری را در خواب خود مشاهده می نماید متفاوت است. با تعبیر دیدن جن و پری در خواب، جن مرده، سم جن، فرق بین جن و پری و... با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب جن - دیدن جن و پری در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - در خصوص دیدن و داخل شدن اجنه در خواب ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان نموده اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر نموده اند. قبل از ورود به مبحث تعبیر خواب می بایست از تفاوت بین جن و پری مطلع شد. پرى به معناى جن مؤنث است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته می شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان ها و اجنه نیز قابل انکار نیست. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

برای دسترسی آسان تر به مطالب ارائه شده در این بخش، کافیست روی موضوع مورد نظر خود که در پایین آمده است کلیک کنید.

 • تعبیر خواب جن
 • تعبیر خواب پری
 • تعبیر خواب جن مرده
 • تعبیر دیدن جن در خواب
 • تعبیر خواب سم جن

تعبیر خواب جن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.

 1. دوستی عزیز.
 2. بخت و دولت.
 3. کاری که دارد از او کامرانی یابد.
 4. بزرگی و حشمت.
 5. خبر دروغ و کارهای باطل است.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر بیند جن او را بغل می کرد و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.

جابرمغربی گوید: اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند. اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.
 • اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.
 • چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.
 • اگر جن را در جایی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.
 • اگر در خواب قیافه آشنایی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شد و اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت اقتصادی را از دست می دهید و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.
 • دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است.
 • اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.

تعبیر خواب پری

ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که ملاقات پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

ابراهیم کرمانی گوید: برخی از پری ها مسلمان هستند و تعبیر ملاقات آن ها، ملاقات دوست و یا اقبال و مال و نعمت می باشد، ولی تعبیر ملاقات پری های کافر، ملاقات دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.

تعبیر خواب جن مرده

ابن سیرین گوید: اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود.

جابرمغربی گوید: اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود.

تعبیر دیدن جن در خواب

مطیعی تهرانی: اگر جن در خواب دیدید و آن جن خرسند بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می شود که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

محمدبن سیرین گوید: جن به خواب دیدن، اگر خشخوی و خرسند است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر با جن جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

تعبیر خواب سم جن

آنلی بیتون می گوید: دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می نماید و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

منبع: setare.com
انتشار: 1 اسفند 1399 بروزرسانی: 1 اسفند 1399 گردآورنده: sari-fun.ir شناسه مطلب: 851

به "تعبیر خواب جن - دیدن جن و پری در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جن - دیدن جن و پری در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید